• Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi - Sanh Lạc Lạc

    Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

    Nhặt được một Zombie, ngốc manh đủ ba trăm sáu mươi kiểu, muốn loại nào có ngay loại ấy. Lúc nguy hiểm thì cô nói : "Anh lên trước, tôi bọc hậu!" Lui về sau thì cô nói: "Anh đánh, tôi che!" Khi chiến đấu, cô ra hiệu: "Tôi không được tôi đánh không nổi! Tôi áp sát!" Dịch giả: Sưu tầm

    Tình trạng: [Full] 186 chương

Góp ý