"Tử Quải Ô Cung" có 1 kết quả
  • Tử Quải Ô Cung

    Tác giả: Tư Mã Tử Yên

    Thể loại: Võ hiệp

    *** Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh *** Thái Sơn! Xưa kia là Đông Nhạc, thuộc một trong năm đại danh sơn Trung Nguyên, núi cao ngàn trượng, trên có rất nhiều chùa cổ, người xưa có câu: “Lên Thái Sơn sẽ thấy thiên hạ bé” đủ biết ngọn núi này cao đến dường nào. Dịch giả: Sưu tầm

    Tình trạng: [Full] 20 chương

Đối tác nội dung