"Cầu Bại" có 1 kết quả
  • Cầu Bại

    Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm

    Thể loại: Võ hiệp

    *** Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh *** “Kiếm cảnh có tam, thân kiếm, khí kiếm, ý kiếm! Thân kiếm giả, lấy thân hợp kiếm, thân tức vì kiếm! Khí kiếm giả, lấy khí ngự kiếm, khí hướng tinh tiêu! Ý kiếm giả, kiếm cùng ý hợp, chấp kiếm thông linh! Ta bình sinh chí nguyện to lớn, là vì bằng vào kiếm trong tay, bại tẫn thiên hạ, đem kiếm chi một đạo chứng biến Chư Thiên vạn giới, bờ đối diện hư không......” Biên tập:Sưu tầm

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 92 chương

Đối tác nội dung
iREAD - Đọc sách, đọc truyện online mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị và cập nhật hàng ngày.
Copyright© 2017 iREAD. All Rights Reserved