"Đại Đạo Triều Thiên" có 1 kết quả
  • Đại Đạo Triều Thiên

    Tác giả: Miêu Nị

    Thể loại: Tiên hiệp

    Ta chính là kiếm. Trăm dặm giết một người, mười bước không muốn đi. Trăm dặm giết một người, mười bước không thể đi. Trăm dặm giết một người, mười bước? Không thể! Trong ta có kiếm, trong kiếm có ta. Đại Đạo Triều Thiên, tất cả chấp nhất kiếm. Dịch giả: vipnd2003

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 288 chương

Đối tác nội dung